Kototiimin arvot

Kototiimin arvot ovat yksilöllisyys, hyvä palvelu, avoimuus ja jatkuva kehitys.

yhteisö

Yksilöllisyys

Päätökset tehdään yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin sekä toiveisiin perustuen. Asiakas kohdataan omana yksilönä tapoineen, arvoineen, tottumuksineen ja tarpeineen, asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Asiakasta kannustetaan omaan hoitoonsa ja sen suunnittelun osallistumiseen henkilöstön ohjaamana ja tukemana. Kaikkia asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti asiakkaan yksilöllisyyttä arvostaen.

Asiakkaalle

HYVÄ HOITO JA PALVELU

Tuemme asiakkaan hyvinvointia, toimintakykyä, terveyttä, itsenäistä suoriutumista sekä osallisuutta. Tärkeää on että asiakas voi kokea elämänsä turvalliseksi, arvokkaaksi ja merkitykselliseksi. Hyvä palvelu perustuu henkilöstön korkeaan ammattitaitoon ja ammatillisuuteen. Jokainen työntekijä vastaa omasta työstään ja työnsä tuloksista, sekä on velvollinen kehittämään itseään, ammattitaitoaan, työtapojaan ja työympäristöään.

Työntekijälle

AVOIMUUS

Luottamusta rakennetaan avoimella vuorovaikutuksella yrityksen johdon, henkilöstön, asiakkaiden, omaisten, verkoston ja muiden yhteistyökumppaneiden välillä. Mielipiteitä, palautteita ja kehitysehdotuksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja niiden antamiseen kannustetaan. Yrityksen henkilöstö toimii tasa-arvoisena tiiminä ja on aktiivisessa yhteistyössä asiakkaiden, omaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kototiimin tilat

Jatkuva KEHITYS

Asiakastyytyväisyys sekä asiakkaiden hyvinvointi saavutetaan asiakkaiden tarpeista lähtevällä laadukkaalla hoito- ja kuntoutustyöllä. Panostamme viihtyvyyteen, elämysten luomiseen, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävään toimintaan ja yhteisön me-hengen luomiseen. Henkilöstöä kannustetaan ja tuetaan oman ammattitaidon lisäämiseen ja kehittämiseen. Henkilöstö saa ja voi vaikuttaa työtapojen ja toimintojen kehittämiseen.